Hudební Rozhledy

Sto let Přemysla Otakara Špidlena

Rafael Brom | 08/20 |Události

Ve čtvrtek 18. 6. se konal v sále pražského Mozartea koncert ke 100. výročí narození mistra houslaře Přemysla Otakara Špidlena. Jan Baptista Špidlen, syn světově známého umělce, v jehož pražském houslařském ateliéru se scházela vybraná houslařská společnost a světoví housloví virtuosové, se ujal role moderátora koncertu. Pro velký zájem se toho dne koncert konal dvakrát. Hudební program byl prokládán rozprávěním o životě a díle mistra Přemysla Špidlena s využitím fotografií a unikátního filmového záznamu, zachycujícího interpretaci domácího „Špidlenova“ smyčcového kvarteta s hostem, houslovým virtuosem Josefem Sukem. Přemysl Otakar hrál v záznamu i sólo ve Smyčcovém kvartetu Jakuba Jana Ryby.

Z řady mediálních zpráv o ateliéru v Jungmannově ulici je o životě mistra houslaře mnohé známo, koncertní večer byl ale mnohem hlubším ponorem do rodinných tajemství ateliéru Špidlenů. Jan Baptista zveřejnil dosud nepublikované fotografie z mládí a z doby, kdy Přemysl Otakar holdoval zimním a letním sportům. Hudební program provedli přítel Jana Baptisty houslový virtuos Pavel Šporcl, Zemlinského kvarteto a na hudební pódium vstoupila také vnučka Přemysla Otakara, Josefína Špidlenová, dcera Jana Baptisty. Za doprovodu Zemlinského kvarteta zpívala jednu z Devíti německých árií Georga Friedricha Händela – svěžím, niterně zaujatým projevem se představila jako muzikálně bezpečná a slibná pěvkyně příjemného hlasu.
Úvodní skladbu večera hrálo trio ve složení Pavel Šporcl a členové Zemlinského kvarteta Petr Střížek a Petr Holman. Hráli Drobnosti, op. 75a Antonína Dvořáka a svým profesionálně suverénním projevem dali pietnímu koncertu seriózní rámec. Pavel Šporcl současně vystoupil také jako svědek konkrétních životních okamžiků svých návštěv v ateliéru Špidlenů. Druhým vypravěčem, převážně o díle Přemysla Otakara, byl Tomáš Pilař, dědic houslařské rodiny Pilařů, jehož otec Vladimír a děd Karel byli blízkými přáteli rodiny Špidlenů. Společné kořeny obou houslařských rodin tvoří historii podkrkonošské houslařské školy. Popsal ji Vladimír Pilař jako spoluautor s Františkem Šrámkem v knize Umění houslařů z roku 1986. Druhou skladbou večera byl Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ od Bedřicha Smetany, který hrálo Zemlinského kvarteto, a po další obrazové exkurzi komentované Janem Baptistou hráli část Canon. Scherzo ze Smyčcového kvartetu d moll Jakuba Jana Ryby. Jan Baptista také připravil jako bonus koncertu soubor fotografií vybraných houslí Přemysla Otakara Špidlena, které byly ve formě plakátů k dispozici pro návštěvníky koncertu. Hudební finale patřilo Pavlu Šporclovi, který přednesl výběr z Capricií, op. 1 Niccola Paganiniho.
Osobnost Přemysla Otakara Špidlena, dědice starobylého českého houslařského rodu, jehož život a dílo precizně dokumentuje kniha s titulem Špidlenové, čeští mistři houslaři, vydaná v roce 2003 vlastním nákladem rodiny, se výrazně spolupodílela na houslařském dění v naší zemi po více než půl století. Svou skvělou kariéru, ozdobenou medailemi z mezinárodních houslařských soutěží, zahájil P. O. Špidlen po složení tovaryšské zkoušky v roce 1940. První medaili získal v roce 1947 v Haagu, další úspěchy přišly v roce 1960 a pak v roce 1963, kdy získal zlatou medaili v soutěži, která se konala v belgickém městě Liège. V roce 1962 získal 1. a 3. cenu za housle v polské Poznani a zlatou medaili od francouzské houslařské společnosti. V roce 1967 byl opět v Poznani reálným vítězem soutěže, třebaže získal druhou cenu, neboť první nebyla udělena. Zároveň získal zlatou medaili od polské a italské houslařské společnosti. V roce 1958 se stal zakládajícím členem stále aktivního Kruhů umělců–houslařů a byl od počátku členem jeho výboru. S jeho jménem se pak setkáváme v porotách houslařských soutěží a rovněž na mezinárodních výstavách, kde většinou vystupuje v roli přednášejícího znalce. Po mnohá léta byl expertem Státní sbírky hudebních nástrojů. Přemysl Otakar Špidlen se stal členem nejedné mezinárodní houslařské organizace, k nejprestižnějším patří Mezinárodní dohoda uměleckých houslařů a smyčcařů – Entente Internationale des Maîtres Luthier et Archetiers d’Art.

Nahoru | Obsah