Hudební Rozhledy

Věra Šustíková: Nová vlna koncertního melodramu

Jiří Petrlík | 07/19 |Knihy a notoviny

Iniciátorka projektu Oživení koncertního melodramu, muzikoložka PhDr. Věra Šustíková, Ph.D., předsedkyně Společnosti Zdeňka Fibicha a ředitelka Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha, k 20. výročí jeho trvání připravila publikaci s názvem Nová vlna koncertního melodramu, kterou ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha vydává Národní muzeum.
V úvodu autorka přináší osobní svědectví o genezi celého projektu Oživení koncertního melodramu. Popis projektu je pak tematicky členěn na oblast vědeckou, pedagogickou a uměleckou. Základem byly od počátku aktivity vědecké, především výzkum pramenů v rámci Národního muzea – Českého muzea hudby, dále pak autorka uvádí muzikologické konference zásadního významu a odborné semináře o melodramu, i dosavadní editorskou a publikační činnost.

Po výčtu aktivit vědeckých seznamuje Věra Šustíková čtenáře s širokým portfoliem aktivit pedagogických, především s uměleckými a tvůrčími dílnami melodramu a průkopnickým znovuobnovením výuky tohoto oboru na pražské DAMU. Úvodní část publikace je zakončena charakteristikou aktivit uměleckých. Tato stať tvoří vrchol první části knihy a seznamuje čtenáře jak s Mezinárodní soutěží Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, tak (a to především) se všemi dosavadními ročníky Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha. Kapitola je uzavřena statí o projektu Živá antologie koncertního melodramu a o mimořádných koncertech, které byly uskutečněny mimo festival.
Již tato první část knihy, ve které nabízí Věra Šustíková čtivou, ale zároveň precizní a vyčerpávající zprávu o činnosti na poli koncertního melodramu, je formálně přehledným, obsahově uceleným a tematickým zaměřením zcela unikátním textem. V publikaci, která splňuje nejvyšší nároky vědecké literatury, následuje anglická mutace celého úvodu a výše zmíněné kapitoly v překladu Marty Hrachovinové, což činí tyto nově prezentované poznatky českého úsilí o obrodu koncertního melodramu přístupnějšími i zahraničním badatelům v oblasti melodramu. Druhou část své knihy věnuje Věra Šustíková kompletnímu soupisu koncertních programů všech dvaceti dosavadních ročníků festivalu počínaje rokem 1998 až po rok 2017. Kromě tematických zaměření dramaturgie, údajů o čase a místě koncertů autorka přináší i úplný program provedených děl s označením světových, českých i tzv. opožděných premiér a s detailním hereckým a hudebním obsazením jednotlivých skladeb. Tato kapitola (vlastně precizně vedená repertoárová kniha festivalu) ještě podrobněji dokumentuje vývoj melodramu i festivalu samého během uplynulých dvaceti let, a doplňuje tak předchozí text z úvodní části publikace, který zevrubně charakterizuje průběh jednoho každého ročníku festivalu. Podrobný výčet koncertních programů je o to cennější, že přináší i přehled o velkém množství skladeb, které spadají do žánru koncertního melodramu. Přestože autorka uveřejnila soupis 968 českých koncertních melodramů již ve své publikaci Zdeněk Fibich a český koncertní melodram (UP Olomouc, 2014), takto komplexní informace, zahrnující i tvorbu po roce 2014 a veškerou u nás hranou tvorbu zahraniční (a to vše včetně dramaturgie, interpretů a režie), jsou publikovány vůbec poprvé.
Neméně cenná je i třetí – ryze dokumentační část publikace. Zde je nejprve uveden přehledový výčet 240 nových děl především českých skladatelů, jejichž vznik z velké části přímo iniciovala Věra Šustíková pro festival nebo interpretační soutěž. Kromě autora hudby, názvu a obsazení každého opusu je tu uveden také autor zhudebněného textu (případně překladatel) a rok vzniku, resp. uvedení skladby. Následující rozsáhlá obrazová příloha smysluplně dokumentuje předchozí text. V přísném výběru sleduje hlavní vývojovou linii projektu, zachycenou na významných dokumentech, fotografiích, plakátech a programech a dalších propagačních materiálech.
V závěru publikace nechybí obligátní části každé seriózní vědecké práce, především resumé, opět doplněné kvalitním anglickým překladem, vyčerpávající soupis pramenů a literatury a mimořádně obsažný jmenný rejstřík.
Již sama publikace, která reflektuje existenci světově unikátního projektu Oživení koncertního melodramu po stránce vědecké, pedagogické i interpretační, je dílem mimořádným. Uvědomíme-li si však, že její autorka je zároveň iniciátorkou a hybnou silou výše zmíněného projektu, jehož praktické výstupy sahají od oblasti výzkumu na poli hudebním a literárním přes rozmanitou pedagogickou činnost až po dvě dekády interpretační soutěže a festivalu s kontinuálně vzrůstající uměleckou kvalitou, a to vše ve prospěch uměleckého druhu, jenž stojí často na okraji všeobecného zájmu a za společenských i ekonomických podmínek, které nelze ani zdaleka považovat za ideální, je angažmá Věry Šustíkové na poli koncertního melodramu opravdu úctyhodné, a to i v nejširším mezinárodním měřítku.

Věra Šustíková: Nová vlna koncertního melodramu. Národní muzeum a Společnost Zdeňka Fibicha, Praha 2017, 432 s., ISBN: 978-80-7036-534-2.

Nahoru | Obsah