Hudební Rozhledy

Stvoření podle Villauma

Jaroslav Someš | 12/18 |Festivaly, koncerty

Při svých dvou pobytech v Londýně v průběhu devadesátých let 18. století rakouský skladatel Joseph Haydn poznal, jaké oblibě se v Anglii těší uvádění oratorií, zejména děl Georga Friedricha Händela. Po návratu do Vídně proto z popudu svého přítele Gottfrieda van Swietena nejprve přepracoval svou starší orchestrální skladbu Sedm slov Vykupitelových na kříži jako oratorium a na základě úspěchu se rozhodl napsat další dvě díla tohoto druhu, Stvoření a Roční doby. Obě dnes patří k vrcholným opusům svého autora a zároveň završují vývoj oratorní tvorby 18. století vůbec.

V rámci abonentního cyklu PKF – Prague Philharmonia se právě Stvoření (Die Schöpfung, Hob. XXI:2) nyní vrátilo před pražské publikum na koncertě, konaném 20. 1. 2018 ve Dvořákově síni Rudolfina. Bezmála dvouhodinová monumentální skladba klade na provedení velké nároky. Její libreto je založeno na citacích ze Starého zákona i z Miltonova Ztraceného ráje. V Haydnově době už bylo staršího původu, vzniklo v Anglii, zřejmě pro Händela, který je však nezhudebnil. Haydn text přivezl do Vídně a požádal van Swietena o německý překlad. Oratorium je psáno pro tři sólové hlasy (soprán, tenor, bas), smíšený sbor a orchestr. Má tři části, v prvních dvou částech tři archandělé a sbor andělů líčí vznik světa v sedmi dnech a ve třetí části Adam a Eva jako zástupci celého lidstva vzdávají díky Bohu za zázrak stvoření.
Přestože je námětem oratoria náboženské téma, skladatel Haydn byl zbožný muž a dílo bývá často uváděno i v chrámovém prostředí, Stvoření není typicky duchovní skladba. Je vzrušeným vyprávěním o biblické události a svým charakterem se řadí k velkým vokálním dílům klasicismu. Interpretům nabízí dvojí základní přístup – buď se opírat o händelovskou majestátnost projasněnou hudební barvitostí vídeňské školy, anebo zdůrazňovat vnitřní dramatičnost, ve které můžeme cítit předzvěst budoucího romantismu. Šéfdirigent a umělecký ředitel PKF – Prague Philharmonia Emmanuel Villaume, který nyní pražské provedení řídil, zvolil spíš první z těchto možností. Orchestr pod jeho vedením vychutnával změny obrazů a nálad, které partitura líčí – od míst narůstajícího napětí po okamžiky zklidnění a meditace, od akcentace klíčových momentů Božího konání až k hravosti zvukomalebných pasáží, jako je hukot bouře, šumění vod nebo ptačí zpěv. Výborný výkon podal také Český filharmonický sbor Brno, skvěle připravený sbormistrem Petrem Fialou. Sborové vstupy, jako byla třeba hned úvodní scéna nebo finále 2. části, dosahovaly až mrazivého účinku.
Sólové party měly vskutku špičkové mezinárodní obsazení. Role Gabriela a Evy zpívala slovenská sopranistka Simona Houdová-Šaturová, role Rafaela a Adama basista novozélandského původu Martin Snell a part archanděla Uriela americký tenorista Paul Groves, kterého známe z několika přenosů z newyorské Met (např. malíř Schwarz v Lulu, Pylades v Ifigenii na Tauridě). S Villaumovým pojetím plně souznívala především Simona Houdová-Šaturová. Po přestávce ohlášená indispozice se na jejím výkonu nijak neodrazila. Zpívala s velkou stylovou vytříbeností, hlas zněl jasně a čistě, byl prodchnut pokorou a vroucností. Bylo znát, že pěvkyně má oba sopránové party ve Stvoření dokonale nazpívané a právem za ně i v cizině sklízí úspěchy. Martin Snell (mj. Daland v inscenaci Tristana a Isoldy ve Státní opeře Praha v roce 2008) i Paul Groves jsou zralí a zkušení pěvci se širokým záběrem repertoáru. To se přirozeně odráží na jejich hlasovém projevu, takže pro Haydnovo oratorium by bylo možno si představit i pěvecky odlehčenější podání. Nebylo však bez zajímavosti, že právě oni dva jako by se ve svých partech přibližovali spíše onomu dramatičtějšímu, romantizujícímu přístupu, který dílo nabízí (jako jeden příklad za jiné uveďme působivý tenorový recitativ „Im vollem Glanze steiget die Sonne“). V ansámblech se projevila dokonalá sezpívanost celé sólové trojice, na mnoha místech podpořená výkonem sboru. Večer, který měl opravdu slavnostní atmosféru, završilo hymnicky jásavé finále „Singt dem Herren alle Stimmen“.

Nahoru | Obsah