Hudební Rozhledy

Musica a Kancyonál

Jiří Štilec | 10/19 |Knihy a notoviny

Dvě díla, která byla poprvé vydána v rozmezí téměř stovky let (Blahoslav – 1569 a Komenský – 1659), spojuje více než jen fakt, že byla znovu vydána a pod pečlivou redakcí Petra Daňka a Jiřího K. Kroupy zpřístupněna odborné i široké veřejnosti jako faksimile k významným hudebním a historickým událostem (Mezinárodní hudební festival Pražské jaro a loňské jubileum Československé republiky). Obě patří do historie české renesance a baroka v prostředí Jednoty bratrské a dokládají v případě Jana Blahoslava jak jeho rozsáhlou erudici, tak zájem a znalost českého jazyka a snahu tímto jazykem zpracovat instruktivní dílo, které by přesáhlo rozměr pouhého teoretického traktátu, ale přineslo i jako určité české specifikum pohled na dobovou interpretační praxi. V případě Komenského Kancionálu máme před sebou dílo, jímž vrcholí tradice bratrských kancionálů od počátku 16. století.

Jak uvádí autor obou studií a vydavatelských zpráv, které faksimile provází, Petr Daněk: „… je [Kancionál Komenského, jš] výjimečný z hlediska rozsahu, obsahu, vnitřní struktury, pečlivosti redakční i typografické práce i smyslu, který editor jeho vydáním sledoval.
Ve všech ohledech představuje vrcholný doklad duchovní, knižní, literární a hudební kultury českého baroka…“ Výjimečným faktem je i samotné vydání těchto dvou děl, která obvykle známe spíše jen z učebnic české hudební historie nebo z prací odborníků. Obě faksimile vycházejí ve velmi pečlivě připravených podobách, o jejichž vzniku velice podrobně s patřičnou dávkou akribie a s přehledem odborníka, který se renesancí a raným barokem zabývá téměř celou svoji profesní dráhu, referuje Petr Daněk. Oba jeho komentáře jsou detailními zprávami o stavu a provenienci původních tisků, z nichž byla faksimile připravena, i shrnutím dosavadního stavu muzikologického zpracování těchto témat. Tyto studie jsou i svědectvím složité práce při „dokompletaci“ původních tisků. Za grafickou přípravu, respektive přípravu obrazových materiálů, je třeba v obou případech poděkovat Janě Koksteinové. Z formálního hlediska autoři zvolili stejný rozměr obou faksimilovaných tisků jako v původním originálu, takže Komenského Kancionál je typickým špalíčkem, který byl pro své rozměry i velmi praktický pro použití i případnou distribuci na místo, kde by byl větší rozměr z jakýchkoliv důvodů překážkou. Obě faksimile přinášejí díla významných všestranně vzdělaných osobností české historie, autorů, myslitelů, filozofů a v jejich klasifikaci bychom mohli vzhledem k šíři jejich erudice ještě pokračovat. Jejich díla souvisela a vycházela z českého protestantského, českobratrského prostředí, navazovala v případě Blahoslava na hudebně teoretická díla dalších evropských autorů, v případě Komenského byla shrnutím, redakcí a tvorbou protestantských zpěvů, resp. duchovních písní tehdejších Čech a Moravy, ale i dalších zemí Evropy. Jak napsal Petr Daněk: „V Komenského Kancionálu se setkávají dva světy: barokní protestantská duchovní poezie a renesanční písňová melodika…“ V roce, v němž jsme si připomenuli sto let od vzniku samostatné Československé republiky, navíc sehrálo vydání těchto dvou faksimilií důležitých hudebně teoretických děl (byť Blahoslav vyšel již v roce 2016) ještě významnější roli než kdy jindy: stalo se totiž konkrétním připomenutím tradic našeho myšlení, literatury i umění. Oběma muzikologům a všem institucím, organizacím i lektorům, kteří se na přípravě i podpoře vydání obou tisků podíleli, patří velký dík.

Jan Blahoslav: Musica (faksimile vydání z roku 1569/Ivančice: Jednota bratrská/ podle exempláře uloženého v Knihovně Národního muzea v Praze /sign. 27 F 23/, k vydání připravili Petr Daněk a Jiří K. Kroupa, vydáno u příležitosti 70. výročí založení Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, Koniasch Latin Press, Prague, 2016, ISBN 978-80-87773-37-6

Jan Ámos Komenský: Kancyonál (faksimile vydání z roku 1659 /Amsterdam: Christoffel Cunradus/, k vydání připravili Petr Daněk a Jiří K. Kroupa, vydáno u příležitosti konání 73. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a k 100. výročí založení Československé republiky, Koniasch Latin Press, Prague, 2018, ISBN 978-80-87773-54-3

Nahoru | Obsah