Hudební Rozhledy

Editorial 01/21

Hana Jarolímková | 12/21 |Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
opět stojíme na prahu nového roku a s trochu smíšenými pocity se ohlížíme za tím právě uplynuvším. Pro všechny z nás byl velmi náročný, pro leckoho i tragický. Koronavirová pandemie doslova a do písmene ochromila celý náš život. A to včetně kultury, jejíž nedílnou součást tvoří umění asi nejemotivnější, kterým je hudba. Po celém světě na dlouhou dobu utichly i ty nejkrásnější a nejslavnější koncertní sály či výstavné prostory architektonicky vesměs skvostných operních domů, jejichž nezaměnitelná vůně v nás pokaždé probouzela ten zvláštní sváteční pocit, který nikdy neomrzí a vždy ho budeme vnímat s až jakousi posvátnou úctou.

Hudba je bezesporu fenoménem, který provází lidstvo od doby zrodu prvního člověka, nebo, lépe řečeno, prvních lidských společenství. Již na samotném počátku jejich existence hrála nezastupitelnou roli v životě každého jedince i celé komunity. Velmi často se „hudební jazyk“ stával prostředkem komunikace se světem duchů a duší v období animistickém či bohů a božstev od okamžiku formování prvních náboženských představ. Teprve později ztrácí hudba svůj výhradně rituální nebo náboženský charakter a s převahou nabírá další rysy odpovídající následnému historickému a kulturnímu vývoji. Kromě snahy o vyjádření estetické (obdobně jako u literatury, malířství, sochařství a dalších uměleckých „odvětví“) se nese hudební projev ve jménu zábavy, výchovy, politiky apod.

Období přelomu starého a nového roku je už odnepaměti spjato s celou řadou hudebních produkcí. Nejstarší vrstvu tvoří tance a zpěvy, které jsou věnovány právě zmíněným zlomovým okamžikům, kdy byla slavena celá řada momentů souvisejících s výroční obřadností. V Evropě, po nástupu křesťanského náboženství, je tato obřadnost spojena zejména s životem a smrtí syna Božího Ježíše Krista a následně i jednotlivých křesťanských světců. Což v praxi znamená, že hudbou (zpěvem) jsou oslavovány dva nejdůležitější křesťanské svátky – Vánoce a Velikonoce. Nejvýznačnějším okamžikem prvního z nich je narození Ježíše Krista a druhý se nese ve znamení jeho mučednické smrti a pozdějšího „nanebevstoupení“.

Hudební produkce „času vánočního a novoročního“ jsou koncentrovány ve dvou hlavních hudebních typech, vánoční mši, jež měla (a dodnes namnoze má) náboženský charakter, a v koledách. A to jak vánočních, tak tříkrálových, v nichž najdeme i pozůstatky předkřesťanského zvyku obdarovávání a přijímání darů.

V současné době se náboženský charakter často z obou uvedených typů postupně vytrácí a nabývá převahy zejména působení estetické, popřípadě zábavné. Jako příklad prvního můžeme uvést dnešní vnímání proslulé vánoční mše Jakuba Jana Ryby, kterou mnozí posluchači, shromáždění ve svatostáncích, chápou spíše jako umělecké dílo, jehož náboženská stránka zůstává stranou. Stejně je tomu i v případě koled. Současní „koledníci“ opět povětšinou nevnímají jejich rituální či náboženský obsah a vánoční a novoroční obchůzky, provázené zpěvem těchto písní, se stávají spíše zábavou. Jedno ale stále zůstává – hudba. Byla, je a určitě zase bude žít v takové podobě, jako před rokem.

A to je podstatné. Nakonec na hudbě, alespoň na její živé produkci, je zčásti závislý i náš časopis, který vám průběžně o těch nejvýznamnějších hudebních událostech přináší celou řadu informací. Zatím jsme se ve většině případů museli omezit na streamované pořady, ale všichni doufáme, že „návrat do normálu“ už nebude trvat dlouho. Část recenzí zejména koncertů bychom chtěli kvůli aktuálnosti v příštím roce přesunout na naše webové stránky a jejich prostor zaplnit větším počtem rozhovorů a studií. V oblasti seriálů vám pak přineseme i úplně nová témata, z nichž vaši pozornost jistě upoutají např. Slavní umělci ve stínu hákového kříže, Hudební klasikové českého filmu, Hvězdné nebe kvelbu zvaného Lucerna či podivuhodné příběhy s až detektivní zápletkou, kterou budou řešit členové fiktivního „Klávesového oddělení“.

A teď to poslední překvapení, kterého jste si hned při otevření našeho časopisu určitě povšimli: jeho zcela nová grafická úprava, které se zhostil náš skvělý grafik Petr Tejkal. Tak ať se vám, milí posluchači, ten příští rok s Hudebními rozhledy líbí!

Hana Jarolímková, šéfredaktorka

Nahoru | Obsah