Hudební Rozhledy

O nás

Časopis Hudební rozhledy, jehož vydavatelem je Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců, vychází nepřetržitě a pod stejným názvem (převzatým podle časopisu vydávaného prof. Vladimírem Helfertem ve 20. letech minulého století) od roku 1948, a tudíž se letos prezentuje svým již 60. ročníkem. Vychází dvanáctkrát do roka v rozsahu 64 stran a jeho základní koncepce, v jejímž duchu žádný jiný časopis v České republice nepůsobí, vychází ze snahy informovat prostřednictvím předních českých muzikologů a publicistů co nejširší okruh čtenářů (jak profesionálů tak i amatérů) o nejvýznamnějších hudebních událostech z oblasti klasiky pořádaných v celé České republice a výběrově i v zahraničí. Sleduje kompoziční tvorbu včetně nových skladebných směrů, interpretaci, pedagogiku, problematiku nosičů, oblast výroby hudebních nástrojů i organizaci a ekonomiku kultury, a to jak v historických, tak i v mezinárodních souvislostech. Konkrétně tedy zahrnuje nejen hodnocení vybraných festivalů, jednotlivých koncertů či soutěží, ale i portréty významných osobností a rozhovory s interprety, skladateli či řediteli nejrůznějších hudebních institucí, orchestrů, agentur apod., či reportáže a fejetony. Nedílnou součástí obsahu časopisu, který s řadou jmenovaných hudebních subjektů spolupracuje i jako jejich významný mediální partner, je i oddíl recenzí pokrývající veškeré české a moravské operní (a dílem i operetní, baletní a muzikálové) premiéry, hodnocení CD novinek z nabídky většiny na našem trhu působících firem a rubrika studií a komentářů, která je z podstatné části zaměřena vždy na několik tematických okruhů zpracovávaných formou seriálů (např. cyklus o světových operních divadlech, dvanáct rozhovorů s významnými představiteli zlaté éry českého divadla, série článků věnovaných starší české hudbě či zevrubnější - byť přístupnou formou prezentované a do celkového kontextu zařazené analýzy některých významnějších premiér soudobých skladatelů).

Vedle recenzování CD však časopis přináší i pravidelné analýzy odborné literatury a v rubrice Horizont příspěvky, zabývající se tématy z oblasti hudby folklorní, dechové, mimoevropské, jazzové či populární. Velký prostor je také věnován našim mladým umělcům, jimž se např. denní tisk prakticky nevěnuje vůbec a na stránkách Hudebních rozhledů dostávají k dispozici nemálo stran. A to nejen zasvěcených hodnocením jejich výkonů na koncertech či soutěžích, ale i profilovým medailonkům, rozhovorům apod. V důsledku toho časopis pravidelně spolupracuje s řadou pedagogických institucí, základními uměleckými školami počínaje a např. Pražskou konzervatoří či Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze konče.

Časopis prochází po celou dobu své existence různými dílčími - a to jak obsahovými tak i formálními - proměnami, z nichž k nejvýznamnějším patří ty, jež byly realizovány od lednového čísla roku 2006. Kromě rozšíření počtu stran z původních osmačtyřiceti na šedesát čtyři a nové kvality papíru se v tomto roce totiž zásadně proměnil i výtvarný design Hudebních rozhledů (zařazení několika barevných stran, nová grafická úprava, změna formátu časopisu), a neméně podstatným krokem bylo také zavedení dvou zcela nových rubrik.

První z nich je věnována novým informacím ze světa hudebních nástrojů (tzn. nejen zprávám o současném stavu českých firem, které se výrobou hudebních nástrojů zabývají, ale i článkům, jež se týkají jejich historie, novinek, úspěchů na mezinárodních trzích apod.), o nichž jsme se po zániku dlouhá léta úspěšně vycházejícího časopisu Hudební nástroje nikde nedočetli. Druhou novinkou pak jsou stránky, pravidelně věnované tanci (a to včetně studií, rozhovorů s jeho předními představiteli apod). Rovněž zde se po ukončení vydávání Tanečních listů na čas ztratila informační kontinuita, na kterou se nám i v tomto případě podařilo vzhledem k četnosti projektů, pořádaných touto uměleckou obcí, úspěšně navázat a dostát tak slibům, k nimž jsme se našim čtenářům zavázali.

Nedílnou součástí těchto podstatných změn, kterými 59. ročník časopisu Hudební rozhledy prošel, se stalo i významné rozšíření jeho obecné informační platformy prostřednictvím multimediálního CD ROMu - CD EXTRA (vedle audiovizuálních zpráv a reportáží z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů obsahuje např. i celý předcházející ročník Hudebních rozhledů v digitální podobě, či upozornění na nejvýznamnější projekt právě uplynulého roku) a nových webových stránek se samostatnou adresou www.hudebnirozhledy.cz. Ty jsou navíc začleněny do informační báze zpravodajského systému Efez, který publikuje a navzájem logicky propojuje vše podstatné, co se v rámci hudební kultury u nás i v širším evropském kontextu odehrává. CD bylo jako jeho nedílná, ale také samostatně neprodejná součást přiloženo k lednovému číslu Hudebních rozhledů 2006, kdy nejvýznamnějším projektem předcházejícího roku byla nahrávka Dvořákova oratoria Svatá Ludmila, a letos opětovně (ovšem s novým obsahem, v němž je např. jako nejvýznamnější projekt uplynulého roku uveden koncert Pražského jara, na němž v našem hlavním městě po dvaačtyřiceti letech zazněly Schönbergovy Písně z Gurre) k lednovému číslu Hudebních rozhledů 2007.

Časopis je díky svému výlučnému postavení i současným trendům ve společnosti, která namnoze nad kulturu duchovní povýšila "kulturu konzumu", určen, jak už bylo řečeno v úvodu, především těm, kteří se zajímají o oblast hudby vážné a z nichž jej mnozí - k naší radosti - odebírají dokonce od jeho 1. ročníku! Vzhledem k tomu, že se informační základna, týkající se stavu hudební kultury současnosti, bohužel, stále zužuje, zůstávají Hudební rozhledy jednou z posledních institucí, která ucelené informace z této oblasti pravidelně poskytuje. S každým svým novým číslem se tak stává i důležitým historickým pramenem.

Aktuální číslo:

cover

Hudební rozhledy 07/17

Partneři:

Brněnský varhanní festival
 
 
 

Vyhledávání: